Regulamin

Regulamin szkoły wspinania Climbmania

I. Definicje

Organizator – Firma ClimbTech Dawid Grudzień z siedzibą przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 6, 32-566 Alwernia , Nip: 628-227-38-11
Uczestnik – Osoba, która dokonała rezerwacji i tym samym będzie brała udział w kursie/obozie/wyjeździe organizowanym przez  ClimbMania
Wydarzenie – kurs, obóz, wyjazd lub jakiekolwiek inne spotkanie organizowane przez szkołę wspinania ClimbMania
Regulamin – Niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.                                                                                                                                                    Siła wyższa – Warunki pogodowe uniemożliwiające jakąkolwiek dłuższą aktywność na świeżym powietrzu w tym również nieprzerwane opady deszczu/śniegu.

II. Składanie zamówienia

 1. Wstępna rezerwacja następuje wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego na stronie lub potwierdzenie mailowe i jest równoznaczna z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Przyjęcie wstępnej rezerwacji wydarzenia przez uczestnika potwierdzane jest wiadomością zwrotną na adres e-mail podawany podczas rezerwacji.
 3. Uczestnik akceptujący regulamin deklaruje iż rozumie, że wspinaczka jest sportem podwyższonego ryzyka i stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu podczas wydarzeń spowodowane lekkomyślnością, brawurą lub niestosowaniem się do zaleceń instruktora.
 4. Uczestnik oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wydarzeniach, a w szczególności chorób serca i układu krążenia.
 5. Pełna rezerwacja następuje po wpłacie zaliczki (kwota określona w mailu) w terminie do 3 dni od wstępnej rezerwacji. Wpłata bezpośrednio na konto bankowe organizatora: 97 1050 1445 1000 0092 5868 8069  ING Bank Śląski, tytułem: Imię, nazwisko oraz data i nazwa wydarzenia. Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnik otrzyma maila potwierdzającego z dalszymi informacjami odnośnie wydarzenia.  Po upływie terminu zapłaty nieopłacona rezerwacja przepada.
 6. Zaliczka (opłata rezerwacyjna) jest bezzwrotna.
 7. Warunkiem realizacji wydarzenia jest wpłata pozostałej kwoty danego wydarzenia przez uczestnika na konto bankowe organizatora nie później niż 7 dni przed kursem/obozem/wyjazdem.
 8. W przypadkach zapisania się na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, uczestnik ma obowiązek wpłacić całą kwotę do 1 dnia przed rozpoczęciem pod rygorem nieważności jego rezerwacji.

III. Wykonanie zamówienia

 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Deklarując, że sprzęt oferowany przez szkołę wspinania ClimbMania posiada wszelkie atesty i normy obowiązujące w UE.
 2. Organizator może zmienić program kursu wspinaczkowego w zależności od pogody. Jeśli pogoda jest niestosowna, zajęcia odbędą się na sztucznej ściance wspinaczkowej.
 3. Kursy wspinaczki skałkowej odbywają się w max. 4 osobowych zespołach + instruktor.  W przypadku innych wydarzeń, na jednego instruktora/ opiekuna przypada maksymalnie 10 osób.
 4. Wszystkie wydarzenia prowadzone są zgodnie z odpowiadającym programem, czasem trwania i innymi informacjami umieszczonymi w prywatnej wiadomości do uczestnika po rezerwacji kursu.
 5. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek przybywania w miejsca zbiórki punktualnie.
 6. W przypadku gdy klient wpłaci całą kwotę i nie pojawi się w umówionym dniu o wyznaczonym terminie całość kwoty przepada.
 7. Zgodnie z zapisem: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 8. W razie wcześniejszego wyjazdu z wydarzenia żadna część wpłaconych środków nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odrobienie brakującej części zajęć w innym terminie. Szczegóły zostaną ustalone indywidualnie biorąc pod uwagę ilość dostępnych miejsc oraz możliwości organizacyjne.
 9. W  przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wyjazd na obóz lub kurs organizator jest zobowiązany do przełożenia terminu wyjazdu, który będzie odpowiadał większości uczestników lub zwrotu kosztów pomniejszonych o zaliczkę.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyjazdów, które są dostępne na stronie www.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia,  w przypadku gdy na jeden turnus zgłoszą się mniej niż 2 osoby.
 IV. Ochrona prywatności
 
 1. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w powyższej deklaracji członkowskiej jest szkoła wspinania ClimbMania, której właścicielem jest ClimbTech Dawid Grudzień.
 2. Dane są zbierane dla celów realizacji zadań Szkoły Wspinania ClimbMania. Podstawą prawną przetwarzania danych dobrowolna zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
 3. Wstępna rezerwacja wydarzenia jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wszelkich informacji, materiałów szkoleniowych i marketingowych od szkoły wspinania CimbMania.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody.
  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny zostać kierowane na adres e-mail: info@naukawspinania.pl
 5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r., nr 100, poz. 1024).
Przewiń do góry